www.argkw.pl AGENCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO KRAKÓW-WSCHÓD Sp. z o.o. kontakt | mapka dojazdu
Wyszukaj ofertę:
  Konkurs ofert na kupno nieruchomości
Spółka ogłasza konkurs ofert na kupno atrakcyjnej nieruchomości w Krakowie przy ul. Blokowa 9.
Agencja Rozwoju Gospodarczego Kraków-Wschód sp. z o.o. w Krakowie
OGŁASZA PISEMNY KONKURS OFERT na sprzedaż
prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków i budowli, nieruchomości zabudowanej położonej w Krakowie przy ul. Blokowa 9, stanowiącej działkę nr 55 obręb 20 Nowa Huta, o powierzchni 2494 m2, dla której urządzona i prowadzona jest Księga wieczysta przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie nr KR1P/00211605/8.
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 500 000,00 złotych netto (słownie: pięćset tysięcy złotych zero groszy).
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, na konto Spółki w ING Bank Śl. 45 1050 0086 1000 0023 4952 8253 (na przekazie zaznaczyć: wadium za nieruchomość Blokowa), w takim terminie aby kwota wadium wpłynęła na konto Spółki i została uznana najpóźniej na 1 dzień przed otwarciem ofert.
Nieruchomość można oglądać w dni robocze od godz. 9 do 12 od dnia 10 maja 2016r. po wcześniejszym powiadomieniu Administracji Spółki.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Spółki ul. Ujastek 1 pokój 17 do dnia 30 maja 2016.r. do godz. 12- tej.
Oferta powinna zawierać:
1. informacje o oferencie: imię, nazwisko i adres zamieszkania, ksero dowodu osobistego – w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, a w przypadku przedsiębiorców oznaczenie firmy, siedziby, adresu, oraz wykazanie statusu prawnego poprzez przedłożenie aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z KRS oraz zaświadczenia o nadaniu nr NIP i REGON (ksero),
2. udokumentowanie umocowania do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta,
3. proponowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza,
4. wskazanie rachunku bankowego, na który będzie zwrócone wadium, w przypadku nie wybrania oferty,
5. oświadczenie, że uczestnik konkursu zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz warunkami w regulaminie konkursu ofert i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
6. zobowiązanie uczestnika konkursu do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem praw do nieruchomości,
7. dowód wpłaty wadium,
8. oświadczenie, że złożona oferta jest wiążąca w terminie nie krótszym niż 4 miesięcy od daty wyboru oferty.
Tryb przeprowadzenia konkursu określony jest w Regulaminie, który udostępniony będzie zainteresowanym od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie w Administracji Spółki ul. Ujastek 1, pok. 17.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 maja 2016 roku o godz. 09.30 w siedzibie Agencji Rozwoju Gospodarczego Kraków-Wschód sp. z o.o. w Krakowie ul. Ujastek 1.
Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferenta,
- unieważnienia lub przerwania przetargu bez obowiązku podania przyczyny,
- dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami,
- zatrzymania wadium jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od skutecznego zawarcia umowy.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty. Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w dniu podpisania aktu notarialnego.
Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Administracji Spółki ul. Ujastek 1, tel: (12) 684 22 02 w godz. od 9-12.
Aktualności:
Atrakcyjne nieruchomości w Krakowie Branicach i Pleszowie.
2016-04-22 więcej

Spółka ogłasza konkurs ofert na kupno atrakcyjnej nieruchomości w Krakowie przy ul. Blokowa 9.
2016-04-20 więcej

Misja firmy   |   O firmie   |   Park technologiczny   |   Oferty   |   Galeria   |   Aktualności   |   Linki   |   Kontakt
Copyright © 2008 AGENCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO - KRAKÓW WSCHOD    |   Wykonanie: DIUKPOL - technologie internetowe